Webinarium – Utredningen om producentansvar för textil

Regeringen har gett Birgitta Losman, samordnare för hållbar utveckling vid högskolan i Borås, i uppdrag att föreslå hur ett producentansvar för textil ska utformas. Det är många aktörer som berörs av detta arbete. För utredningen är det därför viktigt att informera om uppdraget och utredningens arbete och inte minst att inleda en dialog med berörda intressenter.

Därför arrangerar utredningen ett webinarium som är öppet för alla intresserade aktörer som verkar inom den textila värdekedjan. Vid mötet kommer det att redogöras för uppdraget och dess utgångspunkter.

Dag: Måndagen den 25 maj 2020
Sista anmälningsdag: Måndagen den 11 maj 2020

Det kommer även att presenteras tre underlagsrapporter som utredningen låtit utföra. Dessa behandlar farliga kemikalier i textil, textilhantering och producentansvar i andra länder respektive konsumenternas syn på insamling av textil.

Alla som anmäler sig kommer några dagar före webinariet att få ett mail med en länk och instruktioner för deltagande.

Länk till anmälninsgformulär.