Cirkulär ekonomi

Inom Science Park Borås är den cirkulära ekonomin en hållbar tråd. Det innebär att allt som görs inom ramen för science parken ingår i cirkulära kretslopp snarare än linjära processer.

Begreppet ”cirkulär ekonomi” är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkter så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas, i den önskade ordningen.

Science Park Borås arbetar med cirkulär ekonomi genom att:

– använda affärsmodeller kopplat till cirkularitet
– återföra material och processer
– skapa strukturer för cirkulära flöden
– utesluta miljöfarliga ämnen
– designa produkter så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar